Blogg

Digital Marknadsföring – Vad är det och vilka jobb finns det?

Digital Marknadsföring
Skriven av Axel Hansson

Digital marknadsföring är marknadsföring som sker via digitala och/eller interaktiva plattformar och kanaler. Den digitala marknadsföringsmetoden har kommit att bli både vanligare och viktigare i takt med att informationstillgängligheten har ökat, vilket också har gjort att köpare kan värdera andra värden – såsom kundkontakt – högre än exempelvis teknisk expertis. Vad digital marknadsföring är mer exakt kan variera, beroende på vilka plattformar och kanaler det handlar om.

Detta är den andra delen av vår serie om hur det är att arbeta i olika yrken. Eftersom jag själv arbetar med Digital Marknadsföring så känns denna som ett naturligt steg.

I den här texten kommer vi gå igenom vad digital marknadsföring är, vem som har nytta av digital marknadsföring och varför, men också vilka jobb det finns inom digital marknadsföring samt vad SEO och SEM är och hur det fungerar.

Vad är digital marknadsföring?

Digital marknadsföring syftar, precis som namnet antyder, på marknadsföring som sker digitalt. Mer preciserat handlar det om marknadsföring via olika digitala plattformar och digitala kanaler. Hit räknas bland annat datorer, mobiler, surfplattor och liknande enheter. Marknadsföringen kan förekomma i lite olika utföranden, och kan både vara inbyggd i hemsidor och hemsidors tjänster på olika sätt, men kan även förekomma via sociala medier.

Online närvaro

Det är vanligt förekommande – men inget krav – att digital marknadsföring innefattar taktiska aspekter, vilket är marknadsföring som sker via internet. När internet används som kanal för marknadsföring kan det även kallas för onlinemarknadsföring och e-marknadsföring (elektronisk marknadsföring). Till internetmarknadsföring brukar saker som webbannonser, sökmotoroptimering och -positionering, affiliate-hemsidor, marknadsföring via e-post samt andra typer av annonseringar räknas. I vissa fall förstås e-marknadsföring som ett komplement till traditionella reklamkampanjer, då den verkar inom andra fält än de traditionella marknadsföringskanalerna, såsom tidningar, TV och det offentliga rummet. Detta gör det också möjligt för exempelvis företag att nå ut till fler och/eller andra målgrupper än de som annars hade kommit i kontakt med deras kampanjer.

När marknadsföringen är inbyggd i hemsidor kan det bland annat handla om att användaren ska hamna på en viss webbplats eller en specifik app på mobiltelefonen, det kan till exempel göras genom länkar eller bilder som flyttar användaren till en annan hemsida när denne klickar på de specifika länkarna eller bilderna. Det kan också skapas genom att ha texter på hemsidan som är skrivna på ett sätt som gör att användare hittar dit när de söker efter exempelvis en relaterad produkt, tjänst eller information i sökmotorer. I vissa fall kan det även vara en överlappande del av tjänsterna som erhålls; om det är en videotjänst kan marknadsföringen finnas inlagd i videon som bland annat en banner eller som en reklamfilm, som även detta leder till en annan hemsida om man klickar på dem.

Sociala medier samspelar

I de fall som den digitala marknadsföringen äger rum på sociala medier är det bland annat nätverk som Facebook, Instagram, Youtube, bloggar och dylikt som avses. Det har visat sig att digital marknadsföring via sociala kanaler har varit väldigt framgångsrika när det kommer till att nå ut till sina potentiella kunder och att skapa en relation med dem. Detta har sin förklaring i de sociala mediernas karaktär – att vara interaktiva plattformar. Den interaktiva kontakten som skapas ger en upplevelse av närhet, genom att kunden och företaget kan kommunicera med varandra på ett snabbt och effektivt sätt – samtidigt som det blir möjligt för privatpersoner att följa vad företaget lägger upp på sina plattformar. På så sätt kan företaget på ett smidigt sätt kunna uppdatera om vad som händer i deras verksamhet, samtidigt som kunderna kan hålla sig uppdaterade om vad som pågår.

De senaste åren har det blivit allt vanligare för företag att använda sig av influencers för att marknadsföra sina varor eller tjänster. En influencer är en person som är verksam på sociala medier och som har möjlighet att nå ut till – och påverka – en mängd andra personer. I och med att influencers ofta har byggt upp ett nätverk runt sina kanaler kan deras namn också förstås som ett varumärke.

När ett företag och en influencer samarbetar med varandra innebär det inte enbart att företaget når ut med sin information till influencerns följare eller att influencern kommer vara förknippad med ett visst företag, utan det blir även att skapa en specifik föreställning om produkterna eller tjänsterna. När föreställningen förs vidare av influencern uppfattas de som trovärdiga och genuina, under förutsättningen att influencern är ansedd som förtroendeingivande. Detta kan förstås som en process där fantasmatiska logiker skapas, vilket blir den föreställning som människor förhåller sig till när de tänker på produkten och tjänsten – och vilken roll det skulle kunna ha i deras eget liv.

Vem har nytta av digital marknadsföring och varför?

I vissa fall gör man en åtskillnad mellan traditionell marknadsföring, även kallat outbound marketing, och digital marknadsföring, även kallat inbound marketing. Detta handlar inte enbart om att plattformarna de är aktiva på skiljer sig åt, utan även dess grundidé och strategi är olika. Enkelt beskrivet kan man säga att traditionell marknadsföring syftar till att aktivt sprida information, reklam och annonser till potentiella kunder, där inget särskilt urval görs för vilka som definieras som potentiella kunder, utan omfattar alla. Det kan leda till nya kunder, och därmed försäljning, men det kan också leda till att personer blir irriterade då de inte är intresserade av erbjudanden de får ta del av.

I takt med att informationen i samhället har blivit alltmer lättillgänglig har också företags, och säljares, roll kommit att bli en annan. Tidigare har säljare kunnat ha hög expertis om det de säljer och besuttit stor kunskap om olika varor och hur de är i jämförelse med varandra. Numer finns den mesta information av det slaget att ta reda på via internet, både via hemsidor men också via interaktiva plattformar som forum och sociala medier. Detta har lett till att köpare inte längre är beroende av en specifik säljare, eller ett specifikt företag, för att kunna införskaffa en specifik produkt (såvida den inte är väldigt unik och enbart säljs av ett specifikt företag) – medan företaget fortfarande är beroende av kunder för sin fortlevnad.

Skiftet som har ägt rum när det gäller informationstillgänglighet har inneburit att såväl säljaren som köparen har fått andra positioner i förhållande till varandra, jämfört med hur positionerna tidigare var utformade. Mer konkret skulle positionerna kunna förstås som att säljarens roll tidigare var centrerad kring att sälja produkter, medan personalens roll idag snarare handlar om att skapa en relation med sina kunder.

Det är här den digitala marknadsföringen kommer in, då den kan sägas vara utformad just för att vara en kundcentrerad marknadsföringsstrategi. Hit hör inte enbart den direkta kontakten med kunden, utan även den indirekta kontakten. Ett sätt att praktisera digital marknadsföring på är genom att optimera det innehållet som finns på företagets hemsida och andra sociala kanaler. Genom att ha en användarvänlig utformning på sin hemsida, och genom att skapa innehåll som är lätt att hitta till via sökmotorer kan man också skapa webbplatser som är anpassade efter kundernas behov och de intressen och önskemål de kan tänkas ha. Digital marknadsföring handlar inte om att få så många personer som möjligt att hitta till ens kanaler – utan tvärtom handlar det om att rätt personer ska hitta dit. Med rätt personer menas de personer som söker efter det som erhålls på plattformen.

Digital marknadsföring kan sägas vara uppdelad i fyra olika delar, eller stadier:

  1. Attrahera människor till att besöka plattformarna. Det första steget när det kommer till digital marknadsföring är att se till så att rätt personer hittar till hemsidan eller plattformarna. Det kan till exempel handla om att personer ska hitta till hemsidan när de söker efter någon viss information via sökmotorer. Detta görs vanligtvis med hjälp av relevanta nyckelord som personerna kan tänkas använda sig av när de letar efter viss information. Det är här viktigt att innehållet som finns på hemsidan faktiskt är relevant för det som har gjort så att människor hamnar på webbplatsen. Om personer hamnar på sidan felaktigt spelar det mindre roll om företagets varor och tjänster är de bästa i sitt slag – för det är fortfarande inte relevant för personen i fråga.

Det är också bra att ha i åtanke att om det är en specifik fråga som har lett personer till webbplatsen från sökmotorer, så ska denna frågan besvaras på hemsidan. Om personer hamnar på en webbplats utan att få svar på de frågorna de ville ha besvarade kommer personerna med största sannolikhet lämna sidan i samband med att de märker att de inte hittar det de sökte efter. Det finns olika idéer om hur information på en hemsida ska vara utformad, och vissa menar på att frågeställningen – om det finns en sådan – ska besvaras i första meningen i en text, då det ökar sannolikheten för att personer kommer fortsätta läsa resten av texten.

Människor ska alltså hitta till webbplatsen av rätt anledning – för att sidan är relevant för just dem och för just deras ändamål – och de ska vilja stanna kvar på hemsidan av samma anledning: att det kan finnas någonting mer för dem att hämta där. Här kan det vara rekommenderat att även se till så att det finns en möjlighet för personerna att dela sidan direkt via sina sociala medier, såsom Facebook och Twitter, då sannolikheten är större att personer delar en sida om det finns en dedikerad knapp för det – än om de måste dela den på andra, mer manuella, sätt.

  1. Skapa ett band mellan personerna och företaget. När rätt personer har hittat till webbplatsen är nästa steg att skapa ett band mellan dem och företaget. Det kan till exempel handla om att det ska finnas en möjlighet för personerna att skriva upp sig på en lista som gör det möjligt för dem att ta emot nyhetsbrev eller genom att de blir medlemmar på sidan, men det kan också handla om att personerna uppger sin e-postadress i utbyte mot någonting annat. Det kan till exempel handla om att personerna får ett passande erbjudande om de registrerar sig på sidan, såsom en rabattkod de kan använda på sidan eller att de kan få tillgång till något elektroniskt och nedladdningsbart material.
  2. Få personerna att bli kunder. Efter att det har skapats ett band mellan företaget och personerna som besöker deras plattformar är det dags att se till så att de blir kunder. Det kan till exempel handla om att skicka ut mejl till dem med information som är relevant för vad de kan tänkas vara intresserade av att köpa. Det finns flera olika strategier för detta, bland annat CRM, marketing automation och closed-loop reporting. Om personerna tidigare har köpt någonting av företaget kan man även kolla på deras historik för att se om de är potentiella återkommande kunder, eller genom att skicka ut speciella erbjudanden till dem för produkter de tidigare har handlat.
  3. Se till så att personerna marknadsför produkten. Om en kund är nöjd med de varor eller tjänster denne har köpt är sannolikheten större att personen kommer rekommendera företaget till andra personer. Av den anledningen är det viktigt för företag att se till så att kunderna är nöjda, då det kan leda till fri marknadsföring från dem och till deras nätverk. Det innebär mindre jobb för företaget, samtidigt som det innebär fler potentiella kunder som kan vara nöjda med företaget.

Det finns flera anledningar till att använda sig av digital marknadsföring. För företaget innebär det minskade marknadsföringskostnader och minskad arbetsinsats, då marknadsföringssättet främst syftar till att utforma en hemsida som passar kunderna och leder dem i en viss riktning. Digital marknadsföring kan även upplevas positivt för personerna som hittar till företagets plattformar. Genom att hamna på en sida av eget beslut, snarare än genom att få ta del av någonting man inte efterfrågat såsom fysisk reklam i brevlådan, är också sannolikheten större att personen är öppen för det som finns att tillgå på hemsidan.

Vad är SEO?

SEO är en förkortning av engelskans Search Engine Optimisation vilket betyder sökmotoroptimering. SEO används som ett samlingsbegrepp för flera olika metoder som syftar till att se till så att hemsidor hamnar högt upp bland sökresultaten i sökmotorer. Sökmotorer fungerar genom att rangordna webbsidor med hjälp av olika algoritmer, där resultaten som förmodas vara mest relevanta kommer överst i fallande ordning. Genom att sökmotoroptimera innehållet på sina webbplatser, i linje med de algoritmer som finns, kan man alltså påverka vilken placering hemsidan får i sökmotorer.

Det finns olika sätt att tillämpa sökmotoroptimering på, och det kan göras både på den egna sidan men också via andra sidor. Detta kallas för On Page-metoder respektive Off Page-metoder. On Page syftar bland annat till att skapa ett innehåll på sina sidor som är relevant och som gör det enkelt för personer som sökt efter en exakt fras att hitta till sidan. Det kan också handla om att använda sig av nyckelord och att placera dessa på väl utvalda ställen i texten, exempelvis tidigt i texten, i rubriker eller tidigt i en mening. Om bilder används på sidan är det fördelaktigt att alltid skriva en relevant bildtext till den så att personer kan söka sig till sidan med ord, även om de bara minns vad bilden visade. Det kan även vara bra att länka till andra delar av sin hemsida internt i texterna för att på så sätt göra att flera nyckelord i texten kan matcha de som söks efter i sökmotorerna.

Off Page handlar om att ha sin webbplats länkad från likartade sidor, där personen som hittar till hemsidorna kan tycka att båda hemsidor innehåller relevant information för denne. Det kan både göras genom länkar i text, direktlänkar men också genom att ha med en länk till sin hemsida i signaturen på exempelvis forum. I vissa fall kan man även länka sidan via andra plattformar för att på så sätt öka dess indexering.

Vad är SEM?

SEM betyder sökmotormarknadsföring och förkortningen kommer av engelskans Search Engine Marketing. Detta syftar till de betalda aktiviteter som fungerar genom att ge ett företag ökad exponering i sökmotorer. Det kan till exempel handla om annonser av olika slag, vilket gör att sidan syns överst i sökmotorn och kan göra så att personer klickar sig in på hemsidan av den anledningen. Syftet är att kunder ska hitta till sidan och köpa de varor eller tjänster som de tillhandahåller.

SEM påverkar inte den organiska relevansen som en sida anses ha, enligt sökmotorernas algoritmer. Däremot går det naturligtvis att använda sig av även SEO för att påverka detta.

Jobb inom digital marknadsföring

Det finns flera olika områden och arbeten man kan jobba med inom digital marknadsföring. Det kan både handla om SEO- och SEM-jobb, men också relaterade jobb såsom kommunikationsansvarig för sociala kanaler eller jobb som handlar om att skapa en marknadsföringsstrategi i allmänhet. Det kan till exempel vara planering, utförande och analys av digital marknadsföring av olika slag. I och med att exempelvis sökmotorers algoritmer byts ut då och då är det viktigt att hålla sig uppdaterad på vad som gäller, om man har för avsikt att fortsätta vara framgångsrik med sin digitala marknadsföring. Av den anledningen kan det också vara fördelaktigt att ha en dedikerad person som jobbar med att göra det jobbet. Digitala marknadsförare kan både jobba som frilansare, som anställda på ett företag eller kan jobba som datakonsult som andra kan anlita.

Det går både att studera digital marknadsföring på eftergymnasial, men det är också fullt möjligt att jobba med det om man är självlärd. Det är upp till den enskilda individen att ta ställning till vilka meriter eller kunskaper som är relevanta för det hen vill ägna sig åt och vilka delar av branschen som känns intressanta. Några exempel på jobb inom digital marknadsföring är SEO- och SEM-specialist samt SEO- och SEM-manager.

Nedan kommer en kort beskrivning av vad dessa jobb innebär.

  • SEO Specialist: En SEO-specialist är en person som jobbar med digital marknadsföring som är fokuserad på sökmotoroptimering, textinnehåll, webbutveckling, internetmarknadsföring och sökmotorannonsering. På större företag är det vanligt att en SEO-specialist är en del av ett arbetsteam som även kan innefatta bland annat marknadskoordinator och webbutvecklare. Det går dock att jobba som SEO-specialist även i andra konstellationer, exempelvis som projektanställd eller som frilansare. Som SEO-specialist ser man till att optimera webbplatser, deras relevant samt deras synlighet på sökmotorer.
  • SEO Manager: En SEO-manager är en marknadschef som är specialiserad på SEO. De kan bland annat jobba med de tekniska delarna av webbplatser, att optimera hemsidor och dess innehåll, att bygga länkar av olika slag, skapa sociala plattformar och utforma kampanjer. Om SEO-managern arbetar i ett team där de andra personerna i arbetsgruppen har andra arbetsuppgifter kan det vara SEO-managerns uppgift att ha övergripande koll på arbetet och att följa det från början till slut.
  • SEM Specialist: Personer som jobbar som SEM-specialist arbetar bland annat med annonser och onlinemarknadsföring av olika slag. Det kan till exempel handla om att analysera och optimera sökmotormarknadsföring åt exempelvis företag. Detta görs bland annat genom att kolla vilka sökord som är vanliga att söka efter för att hitta något specifikt, men det kan också handla om hur länkar placeras på webbplatsen eller hur annonser utformas. Även en SEM-specialist kan jobba både i ett arbetslag men också självständigt på exempelvis ett eget företag.
  • SEM Manager: En SEM-manager jobbar med att ta fram strategier för att kunna genomföra framgångsrik sökmotormarknadsföring. Det kan bland annat handla om förmåga att ta fram och analysera sökmotorstatistik, att skapa rapporter eller artikelmarknadsföring, men också att skriva annonser på ett sätt som lämpar sig för sökmotorannonsering. SEM-managers kan också jobba med att skapa annonskampanjer som riktar sig till sin tilltänkta publik och att skapa strukturer för att driva relevant trafik från sökmotorer till webbplatsen.

Om författaren

Axel Hansson

Jobbat inom marknadsföring i flera år med stort intresse för privatekonomi, sparande och passiva inkomster från både investeringar och egna projekt.

Kommentarer