EV/EBIT & EV/EBITDA

EV/EBIT och EV/EBITDA är två vanliga finansiella nyckeltal som används för att analysera företagsprestation och värdering. Dessa nyckeltal ger investerare och analytiker en insikt i företagens förmåga att generera vinst och likvida medel, vilket i sin tur kan hjälpa till att bedöma en företags värde och potential.

EV/EBIT

EV/EBIT står för Enterprise Value (EV) till Earnings Before Interest and Taxes (EBIT) och är ett mått på hur mycket investerare betalar för varje krona av ett företags vinst före ränta och skatt. Detta nyckeltal används ofta för att bedöma om ett företag är övervärderat eller undervärderat i förhållande till dess jämförbara företag i branschen.

För att beräkna EV/EBIT använder man följande formel: EV/EBIT = Enterprise Value / EBIT

Enterprise Value (EV) representerar marknadsvärdet på ett företag, inklusive dess skulder och kapital, men exklusive dess likvida medel. EV kan beräknas genom att ta aktiekursen multiplicerat med antalet utestående aktier och sedan lägga till skulder och subtrahera likvida medel.

Earnings Before Interest and Taxes (EBIT) är företagets vinst före ränta och skatt. EBIT kan beräknas genom att subtrahera företagets räntekostnader och skatter från dess totala intäkter.

Som exempel kan vi titta på företaget ABC, som har ett EV på 1 000 miljoner kronor och ett EBIT på 100 miljoner kronor. EV/EBIT för ABC skulle vara 10 (1 000/100).

EV/EBITDA

EV/EBITDA står för Enterprise Value (EV) till Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization (EBITDA) och är ett mått på hur mycket investerare betalar för varje krona av ett företags vinst före ränta, skatt, avskrivningar och amorteringar. Detta nyckeltal används ofta för att bedöma ett företags värde i förhållande till dess kapacitet att generera kassaflöde.

För att beräkna EV/EBITDA använder man följande formel: EV/EBITDA = Enterprise Value / EBITDA

Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization (EBITDA) är företagets vinst före ränta, skatt, avskrivningar och amorteringar. EBITDA kan beräknas genom att lägga till företagets räntekostnader, skatter, avskrivningar och amorteringar till dess totala intäkter.

Som exempel kan vi titta på företaget XYZ, som har ett EV på 1 500 miljoner kronor och ett EBITDA på 200 miljoner kronor. EV/EBITDA för XYZ skulle vara 7,5 (1 500/200).

Sammanfattningsvis

Båda nyckeltalen EV/EBIT och EV/EBITDA används för att bedöma ett företags lönsamhet och värde, men de ger olika typer av information. EV/EBIT fokuserar på företagets förmåga att generera vinst före ränta och skatt, medan EV/EBITDA inkluderar även avskrivningar och amorteringar i beräkningen.

Generellt sett kan man säga att EV/EBITDA ger en mer omfattande bild av företagets värde än EV/EBIT, eftersom det tar hänsyn till företagets kapacitet att generera kassaflöde över tid och hur mycket investerare är villiga att betala för detta. EV/EBITDA kan vara speciellt användbart för att jämföra företag som har stora investeringar i fasta tillgångar och höga avskrivningar och amorteringar, till exempel tillverkande företag.

Det är dock viktigt att notera att båda dessa nyckeltal har sina begränsningar och bör inte användas som enda indikator på ett företags värde. Andra faktorer, såsom tillväxtpotential, marknadsandelar, konkurrenssituation och regleringsrisker, bör också beaktas när man bedömer ett företags investeringspotential.

Slutligen är det viktigt att poängtera att dessa nyckeltal inte ger en fullständig bild av företagets hälsa och prestation. Det är alltid en god idé att genomföra en grundlig analys av företagets finansiella rapporter, balansräkning, kassaflödesanalys och andra relevanta faktorer innan man fattar ett investeringsbeslut.

Artikeln senast granskad: 10 maj, 2023

Om författaren

Axel Hansson

Jobbat inom marknadsföring i flera år med stort intresse för privatekonomi, sparande och passiva inkomster från både investeringar och egna projekt.

Investerat på börsen i över 8 år med fokus på techbolag.