Ordlista

Ekonomi ordlista – Termer, begrepp och terminologi

Om man är ny inom sparande och vill investera pengar finns det ett hav av information att tillgå genom diverse olika banker och förmedlare. De flesta använder sig dock av en terminologi som kan vara svår att begripa.

Här presenterar vi de vanligaste begreppen och formuleringarna som kan vara bra att känna till när man ska börja investera.

Aktie

En aktie är en ägarandel i ett bolag. Detta innebär att samtliga som är aktieägare i ett bolag också är delägare i bolaget. Varje aktie motsvarar en kapitalinsats i företaget och ägaren är berättigad till det aktuella värdet som tillskrivs aktien. I vissa bolag finns det A-, B-, C- och D-aktier. Den stora skillnaden mellan dessa aktier ligger i antalet röster som varje aktie berättigar vid röstning under en bolagsstämma.

Aktieutdelning

En aktieutdelning eller direktavkastning som det många gånger också kallas, innebär att bolag delar ut en del av bolagets vinst till sina aktieägare. Detta är en av de huvudsakliga anledningarna till att man vill äga aktier. Hur mycket pengar som delas ut och när de tilldelas bestäms av bolagets styrelse under en bolagsstämma. Vanligtvis utbetalas årligen någonstans mellan 0,5-10% av aktiernas marknadsvärde och utbetalningarna brukar ske 1-4 gånger per år.

Avkastning

Avkastning beskrivs enklast som värdeförändringen av en investering. Investeringen kan gälla värdepapper så som aktier och fonder, valutor eller fastigheter. En avkastning kan vara både positiv och negativ. Om man investerar i värdepapper över börsen brukar man säga att någonstans mellan 6-12% i årlig avkastning är att förvänta sig.

Bruttomarginal

Bruttomarginal är ett mått för lönsamhet som vanligtvis är för företag som tillverkar sina produkter själva – Ju högre marginal desto större marginal på produkterna.

Bruttomarginalprocent är alltså = Bruttoresultat / Omsättning där bruttoresultatet baseras på intäkter minus kostnaden för försäljning.

Har man en bruttomarginal på 50% så innebär det i praktiken att företaget får in 0,50 SEK för varje 1 SEK som omsätts. Olika branscher har olika bruttomarginaler, precis som bruttomarginaler mellan olika företag skiljer sig åt. Bruttomarginalen är ett viktigt mått vid aktieanalys och om du funderar på att investera i en aktie bör du undersöka hur bolagets bruttomarginal har utvecklats under de senaste åren.

Denna siffra är oerhört viktig när man sysslar med marknadsföring då bruttomarginalen kommer att redovisa huruvida en marknadsföringskampanj är en lönsam eller inte.

Börsen

När man i Sverige talar om ”börsen” så syftar man nästan uteslutande på Stockholmsbörsen (OMXS30) som är Sveriges största markandsplats för värdepapper. En börs är alltså precis just det; en marknadsplats för värdepapper. I Sverige har vi flertalet olika börser där Stockholmsbörsen och dess tre huvudlistor: Small Cap, Mid Cap och Large Cap ligger i toppen av storleksordningen. Utöver Nasdaq Stockholm (Stockholmsbörsen) har vi även tillgång till bl.a. Nasdaq First North och Aktietorget.

I USA återfinns bl.a. New York Stock Exchange (NYSE) och i Asien hittar vi bl.a. Hong Kongbörsen (Hang Seng).

Börsindex

Detta beskriver värdeförändringen för alla bolag som finns listade på en börslista. Detta innebär att börsindexet i fråga går upp om majoriteten av bolagen på börslistan har gått upp, samtidigt som börsindexet går ner om majoriteten av bolagen på börslistan har gått ner. För Stockholmsbörsen är det OMXSPI som är en sammanvägning av alla noterade aktiers värdeförändring. Ett vanligt jämförelseindex är OMXS30 som omfattar de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen.

Courtage

Courtage är en avgift som börsmäklare, vanligtvis banker, tar ut när man handlar aktier och värdepapper genom deras mäkleri.

Olika banker tar ut olika courtageavgifter och hur mycket man betalar beror dels på vilken bank man har men också vilken kontotyp hos gällande bank man handlar ifrån. Oftast är det ett minimibelopp och/eller en procentsats av beloppet som omsätts vid köp respektive sälj.

Aktieplattformar som Avanza och Nordnet erbjuder kostnadsfritt courtage till kunder som ännu inte uppnått ett samlat sparande om 50 000 SEK. Detta bör båda bankerna till bra nybörjaralternativ för den som vill hålla ner sina utgifter.

Disponibel inkomst

Disponibel inkomst är den inkomst som används för konsumtion och sparande. Det är den inkomst (nettoinkomst + bidrag) som återstår efter skatter.

En disponibel inkomst är den summa du ”får ut” varje månad. Utöver den disponibla inkomsten finns även diskretionär inkomst vilket är den del av inkomsten som återstår efter skatter och fasta utgifter som exempelvis räkningar och skulder.

ETF

Är en engelsk förkortning för Exchange Traded Fund, eller börshandlad fond på svenska. Detta är egentligen en fond fast den handlas precis som en aktie på börsen. Oftast är dessa indexfonder vilka är knutna till en viss region eller bransch. De tre största ETF:erna är:

  1. SPDR S&P 500 ETF (SPY)
  2. iShares Core S&P 500 ETF (IVV)
  3. Daily S&P Biotech Bear (LABS)

Fasträntekonto

Ett fasträntekonto är ett konto som flertalet banker erbjuder med en fast procentuell ränta. Om du stoppar in pengar brukar du, redan vid insättning, få besked hur mycket du får tillbaka efter exempelvis tre år. Ett fasträntekonto är ett bra alternativ för den som vill spara långsiktigt och som är beredd att låsa sina pengar. Detta alternativ är säkrare än aktier och har bättre avkastning än ett vanligt sparkonto.

Om du sätter in exempelvis 100 000 SEK på ett fasträntekonto på 3% med bindningstid på 5 år så kommer du få 3 % * 5 år * 100 000 SEK = 15 000 SEK i ränta minus skatt.

Fond

En fond är ett börshandlat värdepapper som i sin tur är en samling, eller portfölj, av olika värdepapper. En fond förvaltas utefter de kriterier som fondförvaltaren, och fondbolaget som ansvarar för fondförvaltaren, har bestämt. Man kan investera i andelar av en fond och blir då delägare i fonden. Det finns en mängd olika fonder så som aktiefonder, räntefonder och blandfonder m.m.

Fonder betraktas av många som ett mindre riskabelt alternativ till aktier. Detta eftersom att man inte behöver någon vidare finansiell kunskap för att framgångsrikt kunna investera i fonder.

Förvaltningsavgift (Fonder)

När man investerar pengar i en fond ger man sina pengar till en fondförvaltare som i sin tur investerar dina pengar i en rad olika aktier eller andra värdepapper. För detta kräver fondförvaltaren vanligtvis en del av din vinst; förvaltningsavgiften. Förvaltningsavgiften brukar ligga på någonstans mellan 0,2-1,6% av den årliga vinsten för fonden och dras automatiskt från din avkastning.

Investeringssparkonto

Är en kontoform som blivit mycket populär bland privata investerare sedan den infördes 2012. Denna kräver inte att man deklarerar vinster vid försäljning av värdepapper. Använder man sig av ett investeringssparkonto betalar man istället en schablonavgift i form av en liten procentsats baserat på värdet av kontot och de årliga insättningar man har gjort på kontot.

Skatten kommer sedan förtryckt i din deklarationsblankett från Skatteverket och skatten baseras på statslåneräntan vilken kan variera från år till år.

Nackdelen med ett investeringssparkonto är att om man går med förlust på ett eller flera värdepapper så är pengarna borta. Har man istället ett Aktie- & fondkonto så har man rätt att göra skatteavdrag för sina förluster.

Läs mer om ISK

Internränta

Internränta är en metod för att se den förväntade lönsamheten i en investering. Termen ”intern” syftar på att kalkylen inte involverar externa faktorer som exempelvis inflation och avkastningskrav.

Internräntan räknas ut genom en ekvation där man kollar på C (Kassaflöde), G (Grundinvestering), IR (Internränta) och n (antal år).

Löneväxling

Löneväxling innebär att man byter ut en löneökning eller delar av din bruttolön mot en eller flera förmåner. För personer med hög inkomst så är löneväxling både attraktivt och gynnsamt för både arbetsgivaren och den anställde.

Vanligtvis nyttjar man löneväxling till att antingen få en förmånsbil eller en högre tjänstepension.

Läs mer om löneväxling

NAV

NAV är en engelsk förkortning och står för Net Asset Value. Detta är alltså värdet på en fondandel, eller nettoandelsvärde. NAV-värdet får man fram genom att ta hela fondförmögenheten och sedan dela den på antalet fondandelar – alltså vad varje andel är värd.

När man handlar fonder är det därmed NAV-kursen som avgör hur många fondandelar du får för dina investerade pengar.

Obligation

Obligationer är en typ av värdepapper – Vanligen ett skuldebrev som intygar att ägaren lånar ut pengar till en bestämd ränta, oftast över flera år.
När du köper obligationer lånar du ut pengar till den som gett ut den och du blir ägare av skuldebrevet. Den som ger ut obligationen kallas för emittent och det kan vara banker, företag, staten med flera.

Läs mer om obligationer

Optioner

En option kan bäst beskrivas som ett avtal där innehavaren har rätten att köpa eller sälja en tillgång till ett förutbestämt pris. Ägaren har dock ingen skyldighet att göra detta. Väldigt ofta är tillgången i fråga ett flertal aktier i ett bolag.

P/E

P/E-tal är en av de vanligaste nyckeltalen för att se om en aktie är köpvärd eller inte. Det är en förkortning av det engelska Price/Earnings. Det beskriver alltså priset på aktien i relation till vinsten. Detta är alltså ett sätt att se hur marknaden värderar en viss aktie.

Lågt P/E-tal indikerar att vinsten är hög gentemot priset på aktien. Ett lågt P/E-tal kan alltså var en indikation på att en aktie är köpvärd.

Om ett bolag ännu inte går med vinst kommer att negativt P/E-tal att visas på t.ex. Avanza. I den typen av fall bör P/E-talet inte att användas vid aktieanalys.

Preferensaktie

Denna typ av aktie har företrädesrätt vid utdelning eller likvidation. Med andra ord har ägarna till dessa aktier företrädesrätt till bolagets tillgångar vid exempelvis en konkurs.

Riktkurs

Detta är ett spekulativt värde som ”experter”, banker och/eller förmedlare tillskriver en aktie. Detta är således det värde som man anser att aktien bör handlas till i framtiden, alltså vad den bör kunna stiga eller sjunka till. Riktkurser kan tillskrivas olika tidsperspektiv så som riktkursen om tre månader, ett år eller tio år. Vanligt när en aktieanalytiker skriver ut en riktkurs är att de inte nämner något tidsperspektiv, vilket gör hela begreppet med riktkursen ganska luddigt.

Här är det viktigt att man kollar på flera källor för att få en så bra bild som möjligt om ett potentiell aktievärde.

Riktkurser från välkända analytiker eller finansinstitut har en förmåga att kraftigt påverka aktiekurser både positivt och negativt.

Skattekonto

Skattekontot är ett konto som Skatteverket upprättar för varje skattskyldiga person. Alla som betalar skatt och andra avgifter har med andra ord sitt egna skattekonto.
Alla händelser redovisas på skattekontot vilket innebär att alla skatteinbetalningar, preliminära skatteuträkningar och slutskattebesked visas här. För privatpersoner så används skattekontot mestadels för att deklarationen då företaget du jobbar för ser till så att skatten dras av. Om du däremot är egenföretagare är det du själv som gör inbetalningar.

Läs mer om skattekonto

Volatilitet

Detta är ett mått eller riskmått som beskriver hur mycket en aktie har ändrats i värde över 30 dagar. Måttet anges i procent och är skillnaden mellan det högsta och lägsta värdet under tidsperioden. En hög volatilitet indikerar därmed att en akties pris tenderar att röra på sig mycket över en kort tid.

Läs mer om volatilitet

Värdepapper

Detta är egentligen ett samlingsnamn på värdehandlingar så som fondandelar, aktier, optioner, obligationer eller liknande. Med andra ord ett sorts rättsligt bevis och innefattar även sådant som skuldebrev och testamente. Förr i tiden var alla dessa fysiska dokument (varav namnet).

När man handlar med värdepapper registreras numera ägandet direkt i en elektronisk databas.