Intäkt

Det finns många snarlika begrepp som används inom ekonomi, såväl inom bokföring som när du gör investeringar och bolagsanalyser. Vad menas med intäkt och hur skiljer sig begreppet från till exempel inkomst eller inbetalning?

I den här artikeln går vi igenom intäktsbegreppet och klarar upp eventuella missförstånd.

Vad är intäkt?

När ett företag har en inkomst, räknas denna som en intäkt från och med att själva arbetet är utfört, eller produkten som ska betalas har levererats. Skillnaden spelar i första hand roll för dig när intäkterna ska bokföras. När produkten är levererad bokförs en intäkt, oavsett om betalningen kommit in eller ej.

När ett företag erhåller ersättning i någon form ska detta bokföras som intäkt.

Vad skiljer begreppen intäkt och inkomst?

Vad är det då för skillnad på dessa begrepp?

  • Inkomst är pengarna som kommer in på fakturadatumet, efter att en produkt har blivit såld.
  • Intäkt är det värdet, i kronor och ören, på den vara eller tjänst som levererats under en viss tid. Det vill säga, värdet av försäljningen under en viss tidsperiod. Ett annat sätt att benämna intäkter är att kalla dem för periodiserade inkomster.

Ofta mäts intäkten hos ett företag över en längre period, vanligtvis 6 eller 12 månader.

Redovisning av intäkter och kostnader

När ett företags resultat ska sammanställas redovisas både intäkter och kostnader. Genom att räkna ut skillnaden mellan dessa får du fram hur mycket företag går med vinst eller förlust.

Eftersom intäkter är periodiserade inkomster, räknas även kostnaderna på detta sätt. Det medför att det enkelt går att räkna intäkt mot kostnad för samma tidsperiod, så att de produkter och tjänster som köps och säljs bokförs under samma period, oavsett om fakturan betalas vid ett senare tillfälle.

Skulle man istället utgå från när varor och tjänster faktureras skulle det resultat som redovisas inte alltid ge en korrekt bild av hur verksamheten går. Det kan nämligen gå relativt lång tid mellan faktiskt utförande av tjänst eller leverans av produkt, tills faktura blivit betald.

Exempel på hur intäkter kan användas för att räkna ut resultatet hos ett bolag:

Låt säga att ett bolag har en försäljning på 900 000 kronor inom en 12-månadersperiod. De har under samma period utgifter för material och liknande till en kostnad av 100 000 kronor.

Företagets resultat för året blir således 900 000 – 100 000 = 800 000 kronor. Även om vissa fakturor eller betalningar skulle komma in efter 12-månadersperioden stämmer resultatet för innevarande år.

Vilka sorters intäkter finns det?

Intäkter kan räknas in i några olika kategorier, till exempel:

  • Intäkter via finansiella medel – Innefattar ränta, aktieutdelningar, värdepappersvinster och andelar inom till exempel koncerner eller liknande.
  • Intäkter som beskattas schablonmässigt – Till exempel via investeringssparkonton eller genom att äga andelar i fonder.
  • Intäkter som inte betalats ännu – Kallas även för upplupna intäkter och innefattar till exempel fakturor som inte betalats, men ska räknas in inom perioden då tjänsten utförts.

Att bokföra intäkterna för att de ska tillhöra rätt period, när varan eller tjänsten sålts eller utförts, kallas även för periodisering av intäkter.

Artikeln senast granskad: 16 juli, 2024

Om författaren

Axel Hansson

Jobbat inom marknadsföring i flera år med stort intresse för privatekonomi, sparande och passiva inkomster från både investeringar och egna projekt.

Investerat på börsen i över 8 år med fokus på techbolag.