Kassaflödesanalys

Om du driver ett större företag, då måste du ha koll på vad kassaflödesanalys innebär. Det är nämligen en obligatorisk del av den årsredovisning som ditt företag varje år måste lämna in.

Förutom att vara en obligatorisk del av företaget så är det även en mycket smart översikt över hur välmående ditt företag är. Kassaflödesanalysen ger dig nämligen insikt i vad som händer med ditt företags ekonomi och vilket flöde alla inkomster och utgifter har. Se därför till att hålla koll på ditt företags kassaflöde.

Vad är då en kassaflödesanalys? Kort sagt kan man säga att det är en analys som sammanställer och visar vilka pengar som kommer in och vilka pengar som försvinner ut ur företaget. Du får en väl strukturerad översikt över var pengarna finns eftersom både inbetalningar, utbetalningar och företagets likvida medel finns med. Kassaflödesanalysen täcker en viss tidsperiod och analyserar helt enkelt företagets finansiella situation.

Hur gör man en kassaflödesanalys?

En kassaflödesanalys består av tre olika delar som alla ska finnas med. De tre delarna är den löpande verksamheten, investeringsverksamheten och finansieringsverksamheten. Det är specifika saker som ska listas i varje del. Det enklaste sättet att göra en kassaflödesanalys på är genom att använda en färdig mall som man fyller i. Då vet man att inga viktiga delar missas.

I den löpande verksamhetens del listar du företagets rörelseverksamhet med försäljningar och förändringar i varulager, de kortfristiga skulder som finns samt fodringar. I delen för investeringsverksamhet listar du istället förvärv och försäljning av anläggningstillgångar medan delen för finansieringsverksamhet täcker allt från amortering av lån och utdelningar till nyemissioner. När du sammanställt dessa kommer du att se förändringar i likvida medel.

Det du ska göra när du sammanställer analysen är att plocka ut alla siffror från bokföringen och sammanställa dessa.

Varför ska du göra en kassaflödesanalys?

Det finns många anledningar till varför man ska göra en kassaflödesanalys. En av anledningarna är att det är obligatoriskt i enlighet med årsredovisningslagen. En annan anledning är att det är ett smidigt sätt att få koll på verksamhetens finansiella situation. Om du upplever att ditt företag går riktigt bra och att omsättningen ökar – samtidigt som det inte finns några pengar att tillgå, då kan en kassaflödesanalys hjälpa dig att förstå var pengarna tar vägen.

Ofta kan en kassaflödesanalys ge dig de svar du söker efter. Långa kredittider på kundfordringar kombinerat med korta kredittider hos dina leverantörer kan till exempel ställa till det för ditt företags ekonomi, något som även ett stort varulager där pengarna är uppbundna kan göra. Allt detta kan kassaflödesanalysen visa.

En riktigt bra anledning till varför du bör göra en kassaflödesanalys är alltså att den ger dig en strukturerad översikt och en bra insikt i företagets ekonomi.

Vilka ska göra en kassaflödesanalys?

Det är inte alla företag som måste göra en kassaflödesanalys, många är nämligen undantagna från årsredovisningslagen. De som måste göra en kassaflödesanalys är större företag och hur stor företaget måste vara är enkelt att räkna ut. Det finns nämligen tre kriterier att utgå från och om ditt företag täcker två av dem måste du göra analysen och inkludera den i din årsredovisning.

  • Företaget har en omsättning på över 80 miljoner kr/år
  • Företaget har fler än 50 anställda
  • Företaget har en balansomslutning på över 40 miljoner kr/år.

Du måste dock inte göra en kassaflödesanalys det första eller andra året som företaget täcker två av dessa tre kriterier, utan först det tredje året.

Kassaflödesanalysen täcker en viss period, ofta ett helt räkenskapsår. Man kan dock även göra kassaflödesanalyser varje kvartal eller annan valfri tidsperiod.

Kassaflödesanalys för aktieanalys

Ett tillfälle då kassaflödesanalyser är extra intressant är vid aktieanalyser. Kassaflödesanalysen visar nämligen hur bra eller dåligt det går för ett företag och man får en klar inblick i företagets ekonomiska tillstånd. Kassaflödesanalysen är därför ett mycket viktigt och mer eller mindre avgörande hjälpmedel vid företagsvärdering, något som aktieanalytiker ägnar sig åt.

Det aktieanalytiker är intresserade av är företagets operativa kassaflöde då det visar hur det går för företaget. Vad det operativa kassaflödet kan visa är bland annat om det finns tillräckligt med inkommande pengar eller om företaget kan behöva ta lån för att överleva.

Vid aktievärdering är även fritt kassaflöde intressant för aktieanalytiker. Fritt kassaflöde är ett nyckeltal och visar på företagets verkliga vinst och de pengar som kan komma att delas ut till aktieägarna i form av utdelningar. Fritt kassaflöde går inte att manipulera utan är en faktiskt siffra. För att räkna ut fritt kassaflöde tar man kassaflödet från den löpande verksamheten och minus kassaflödet från investeringar.

Vad är skillnaden mellan indirekt och direkt metod?

Det finns två olika sätt att göra en kassaflödesanalys på och dessa två kallas för indirekt metod och direkt metod. Den populäraste metoden som de flesta använder sig av är den indirekta metoden. Det finns lite som skiljer sig åt men även mycket som är gemensamt för de båda metoderna.

Både indirekt metod och direkt metod innehåller samma delar. Båda två innehåller kassaflöde från både den löpande verksamheten, investeringsverksamheten och finansieringsverksamhet, alltså alla de tre delarna av en kassaflödesanalys. Skillnaden är att dessa delar tas fram på olika sätt i de olika metoderna.

  • Direkta metoden – I den direkta metoden tittar man på inbetalningar och utbetalning och räknar fram kassaflödet genom att använda den löpande verksamheten så som den ser ut före betalda räntor och inkomstskatter.
  • Inderikta metoden – I den populäraste metoden däremot, den indirekta metoden, så tar man avstamp från resultaträkningen. Man kollar på det redovisade resultatet och justerar alla de poster som inte påverkar kassaflödet. Dessa poster är avskrivningar, nedskrivningar och skatt. Genom att använda denna metod får man fram den löpande verksamhetens kassaflöde innan förändring av rörelsekapital.

Använd en kassaflödesanalys mall

Att utföra en kassaflödesanalys är ett bra hjälpmedel för att förstå alla finansiella delar av företaget. Man ska inte underskatta hur viktig denna del är. Det är inte alls svårt att göra en kassaflödesanalys när man väl har förstått hur den fungerar. Om du är ny på området så kan du underlätta för dig själv genom att använda en färdig mall. Med en kassaflödesanalys mall så blir arbetet enklare och går snabbare. Dessutom riskerar du inte att missa någon väsentlig del av analysen.

Det finns en mängd olika mallar på internet som man kan använda sig av eller så kan du be din redovisningskonsult om en mall att fylla i för att få koll på företagets ekonomi. Använd gärna en mall för den indirekta metoden då denna är vanligast att använda sig av och även mest lättförståelig för nybörjare.

Artikeln senast granskad: 5 maj, 2023

Om författaren

Axel Hansson

Jobbat inom marknadsföring i flera år med stort intresse för privatekonomi, sparande och passiva inkomster från både investeringar och egna projekt.

Investerat på börsen i över 8 år med fokus på techbolag.