Direktavkastning – Vad är direktavkastning?

När man talar om aktier är det vanligt att man kommer i kontakt med termen direktavkastning. Så, vad är det för något? Direktavkastning kan förstås som den procentuella årliga utdelningen du får av en aktie du har investerat i, vilket står i relation till aktiekursen.

En aktie:s direktavkastning räknas ut genom att summan för utdelningen delas med värdet på aktiekursen, vilket visar direktavkastningens procentuella värde.

I den här artikeln går vi igenom vad detta är för något och hur du använder det till din fördel.

Aktiekurs, direktavkastning och utdelning

Låt oss börja med att göra en snabb genomgång av begreppen aktiekurs, direktavkastning och utdelning:

  • Aktiekurs: Aktiers pris förändras ständigt. För att en aktiekurs ska kunna sättas krävs det att säljaren och köparen av aktien är överens om vad aktien ska kosta. Aktiekurs blir med andra ord det pris som aktien köps och säljs för.
  • Direktavkastning: Direktavkastning avser den procentuella utdelningen du får av en aktie årligen. Det som beräknas är utdelningens storlek i relation till aktiekursen.
  • Utdelning: Utdelning är när du som aktieägare får utbetalning från dina investeringar, exempelvis ägande av aktier i ett aktiebolag. Det är vanligt att aktiebolag gör utdelningar när bolaget har gått med vinst, varpå alla personer som äger aktier i bolaget får ta del av vinsten. Huruvida ett bolag har gått med vinst eller inte räknas ut årligen, utifrån föregående års ekonomiska redovisning.

Hur påverkas direktavkastningen av aktiekursen och utdelningen?

Om en aktiekurs stiger kommer direktavkastningen att sjunka.

Samma sak gäller tvärtom: om en aktiekurs sjunker kommer direktavkastningen att stiga.

Detta kan enkelt förklaras genom ett räkneexempel:

Du köper en aktie för 100 kronor. Utdelningen är 10 kronor. Direktavkastningen är 10 procent.

Om aktiekursen stiger till 120 kronor och du fortfarande haft 10 kronor i utdelning, betyder det att direktavkastningen är cirka 8 procent. Direktavkastning är här lägre än tidigare, samtidigt som aktiekursen är högre än tidigare.

Om aktiekursen hade sjunkit till 80 kronor och utdelningen hade varit 10 kronor, ger det en direktavkastning på 12,5 procent. Aktiekursen har sjunkit och direktavkastningen är högre.

Vad kan förändrad aktiekurs, direktavkastning och utdelning bero på?

Om en aktiekurs sjunker mycket i värde kan det i vissa fall ge en indikation på att bolagets framtid är osäker. Om aktiekursen sjunker mycket kan aktiebolaget hantera det genom att besluta om att utdelningen ska minska. Om utdelningen minskar kommer också direktavkastningen att minska. Det här betyder att du som aktieägare får ta del av en mindre andel utbetalningar än vad du kanske hade fått göra om aktiekursen hade stigit, varit stabil eller inte genomgått förändringar i hur utdelningar ska ske.

Direktavkastning i större respektive mindre bolag

En faktor som kan påverka vilken utdelning och direktavkastning en aktiekurs har är aktiebolagets storlek. Om det är ett mindre bolag kan de vilja ha kvar en större andel av vinsten för att kunna använda den till att expandera sin verksamhet. Att ha kvar pengar i bolaget kan både göras genom minskade utdelningar, men också genom att aktieägarna återinvesterar sina utdelningar i bolaget. Detta kan göra så att bolaget på sikt kan växa och därmed i framtiden kan ha möjlighet att ge högre utdelning.

Ett större bolag kan ha större finansiella marginaler att röra sig med, vilket gör att de kan ha möjlighet att ge en stabil utdelning samtidigt som företaget kan fortsätta växa.

Oavsett bolagets storlek kan det vara bra att ha i åtanke att ett aktiebolag också har skyldigheter gentemot sina medägare, i form av personerna som äger aktier i bolaget. Om aktiebolaget inte lever upp till de krav som förväntas av dem, exempelvis i form av utdelningar, kan det vara lika bra att de delar ut sina vinster så att aktieägarna får bestämma över hur pengarna ska placeras.

Hur kan man tänka kring direktavkastningens storlek?

Då direktavkastning är en del av ett större system är det viktigt att ha en helhetsbild. Det är sällan fruktbart att enbart kolla på direktavkastningens storlek, utan att samtidigt ta hänsyn till aktiekursen och utdelningen. Dessa faktorer påverkar varandra ömsesidigt. En specifik direktavkastning säger inte så mycket om dess kontext eller förutsättningar.

I de fall där man önskar en hög direktavkastning är det man ska kolla efter hur stor andel av vinsten som aktiebolaget delar ut. Aktiebolag som delar ut en större andel av vinsten har vanligtvis också en högre direktavkastning.

Huruvida man ska kolla efter aktier med högre eller lägre direktavkastning finns inget entydigt svar på. Det beror helt på hur du som investerare tänker kring aktier, aktieägande och investeringar.  Personer som vill ha en så hög passiv inkomst som möjligt kan vilja kolla efter en högre direktavkastning. Personer som prioriterar att investera i bolag på längre sikt, för att dessa ska kunna växa och öka i värde, kan istället värdesätta återinvestering i bolaget än att ta ut vinsten.

Här behöver det naturligtvis inte vara ett antingen/eller-förhållande, utan i flera fall går det att hitta en balans mellan att få passiv inkomst och att kunna återinvestera och skapa kurstillväxt.

Om författaren

Axel Hansson

Jobbat inom marknadsföring i flera år med stort intresse för privatekonomi, sparande och passiva inkomster från både investeringar och egna projekt.