Hedgefond

Hedgefonder kategoriseras i Sverige som specialfonder. Det här betyder att de regler som gäller för placeringen i fonderna är mer flexibla för de som förvaltar fonderna, bland annat i avseende att det går att använda sig av en större mängd strategier för investeringarna man gör. Vilken avkastning investeraren får beror av den anledningen också i stor utsträckning på förvaltarens skicklighet.

När det gäller andra fonder är avkastningen ofta avhängig hur marknaden förändras, men med hedgefonder kan du få avkastning oavsett hur marknaden i övrigt förändras.

Hedge som placeringsstrategi

Hedge kan förstås som ett sätt att skydda sitt sparande. Det som man strävar efter att skydda är med andra ord sitt kapital man har investerat. Skyddet fungerar genom att man minskar sannolikheten att förlora pengar på grund av marknadens rörelser, som i andra fall kan påverka kapitalets värde och den avkastning man får.

Istället för att ha en marknadsberoende avkastning försöker man skapa en avkastning som kan finnas oavsett marknadens uppgångar och nedgångar.

Vad skiljer hedgefonder från andra fonder?

Målsättningen med hedgefonder är att ha ett stabilt eller ökande värde. Huvudsaken är att det inte sker en värdeminskning i hedgefonderna. Det här betyder att hedgefonderna utgår från sig själva och sina egna förutsättningar, snarare än att jämföra sig med avkastningen i andra fonder eller index. En sak som strävas efter när det gäller hedgefonder är att värdet påverkas så lite som möjligt av de övriga finansiella marknaderna.

För flera andra typer av fonder kan det finnas en inneboende strävan efter att nå upp till bestämda och specifika avkastningsmål. Här görs ofta en jämförelse med andra index och fonder, där man försöker uppnå en högre avkastning än andra motsvarande fonder. Huruvida fonderna är framgångsrika eller inte baseras utifrån detta på hur fonderna står sig i relation till ett jämförelseindex. Målsättningen kan här vara att fonden aldrig ska gå ner mer i värde än det index som det har satts i jämförande perspektiv med.

Hedgefond för att öka portföljens balans

När man utformar en portfölj är det en vanlig strategi att försöka sprida riskerna. Det kan göras på flera sätt, och ett av sätten är att investera i olika typer av fonder – inklusive hedgefonder. Hedgefondernas flexibilitet gör att det är möjligt att använda sig av olika typer av finansiella instrument i fonden, vilket kan göra så att den marknadsmässiga påverkan på fonden begränsas.

Hedgefonder kan ofta ses som ett komplement till portföljen och kan vara ett alternativ till den traditionella portföljen, bestående av andra typer av fonder. Det kan i många fall krävas både erfarenhet och skicklighet för att kunna förvalta en hedgefond på ett sätt som ger det önskade resultatet, så innan man beslutar sig för att investera i en hedgefond kan det vara en god idé att sätta sig in i fondförvaltarens arbete och hur detta sett ut under olika tidpunkter.

Hedgefonder och korrelation med de finansiella marknaderna

För att en hedgefond ska ha uppnått sitt tilltänkta syfte krävs det både att det inte sker en värdeminskning av kapitalet, men också att korrelationen med de övriga finansiella marknaderna är så liten som möjligt. Anledningen till detta är för att hedgefonder ska kunna vara ett alternativ till andra investeringssätt, då de flesta andra investeringsmöjligheter tenderar att korrelera direkt eller indirekt med de finansiella marknaderna.

Avgifter för hedgefonder

Hedgefondernas förvaltare tar ofta ut en avgift när man använder sig av hedgefonder. Avgiften kan vara prestationsbaserad och kan tas från mervärdet som skapas i fonderna, men den kan också utgå från en fast summa. Anledningen till att förvaltarna tar en avgift är för att förvaltningen av hedgefonder är aktiv.

Kritik mot hedgefonder

Kritik som har riktats mot hedgefonder handlar bland annat om att det kan krävas höga minimibelopp för att kunna använda sig av hedgefonden och att det kan vara svårt att veta huruvida de faktiskt lever upp till de har i uppgift att uppnå. Kritiker anser att hedgefonder sällan kan hålla sig stabila i tider av ekonomiska kriser och börskrascher, vilket också betyder att det kan vara en osäker investering.

Då avkastningen från hedgefonder ofta beror på förvaltarens tillvägagångssätt, kompetens och strategier kan det också vara svårt att förutsäga hur utfallet för en investering kommer att bli. Detta är någonting som gäller för den mesta investering, men det kan ändå vara viktigt att vara medveten om att förvaltaren har en ganska central roll när det gäller just hedgefonder.

Målsättningen kan här vara att fonden aldrig ska gå ner mer i värde än det index som det har satts i jämförande perspektiv med.

Artikeln senast granskad: 9 maj, 2024

Om författaren

Axel Hansson

Jobbat inom marknadsföring i flera år med stort intresse för privatekonomi, sparande och passiva inkomster från både investeringar och egna projekt.

Investerat på börsen i över 8 år med fokus på techbolag.