Räntabilitet

Det finns många sätt att bedöma hur bra ett aktiebolag presterar ekonomiskt. Ett populärt sätt att mäta hur bra en ett företag lyckas förvalta sitt kapital, är genom att titta på det som kallas räntabilitet.

Men vad menas med räntabilitet? Vilka nivåer av räntabilitet är bra? Hur används detta nyckeltal? I denna artikel går vi igenom sådant som är bra att veta för att förstå begreppet räntabilitet.

Vad menas med räntabilitet?

Räntabilitet är ett mått som används för att utvärdera lönsamheten hos ett företag. Räntabilitet betyder egentligen samma sak som avkastning, men är en vanligare term för vissa sätt att göra lönsamhetsberäkningar. Det finns ett flertal sätt att mäta räntabiliteten och de kan passa olika bra att använda beroende på vad vi vill utmäta.

Räntabilitet kan räknas ut som:

  • Räntabilitet på det egna kapitalet: resultatet / det egna kapitalet
  • Räntabilitet på det totala kapitalet: rörelseresultatet + intäkterna / det totala kapitalet
  • Räntabilitet på det sysselsatta kapitalet: rörelseresultatet + intäkterna / det sysselsatta kapitalet
  • Räntabilitet på det operativa kapitalet: rörelsekapitalet / det operativa kapitalet

Ett enkelt sätt att förstå räntabilitet på eget kapital är att se det som ett mått på hur bra ett företag är på att använda sitt kapital till att generera vinst. Som aktieägare är du delägare i företagets kapital och vill givetvis att din investering ska användas så effektivt som möjligt. Då är räntabiliteten ett bra mått för att utvärdera just detta.

På engelska kallas räntabilitet på eget kapital för Return on Equity och förkortas ROE.

Vilka nivå av räntabilitet är bra?

Generellt sett är ett företag bättre ju högre räntabilitet på eget kapital. Vad som kan klassas som bra är svårt att säga i generella termer, eftersom olika branscher har olika förutsättningar.

Om ROE-talet är över 10 procent är det sannolikt ett gott tecken, och om det når 15 eller 20 procent så är det väldigt bra.

Det är dock viktigt att förstå att ROE-talet ensamt inte ger hela bilden kring huruvida ett företag presterar bra eller ej. Ett företag med hög skuldsättning kan ha ett betydligt mindre eget kapital, vilket ger en vilseledande bild av att räntabiliteten på det egna kapitalet väldigt hög, när det i själva verket beror på den höga skulden.

Hur används nyckeltalet räntabilitet?

Genom att titta på räntabiliteten på det egna kapitalet hos ett företag, jämföra den både med företagets historik över en längre period, samt mot andra företag i samma bransch, får du ett bra underlag för att bedöma företagets lönsamhet.

Om ROE-talet stadigt ökar över tid, dessutom i kombination med att företagets egna kapital stiger, finns det anledning att tro att de gör många saker rätt.

Om det istället är så att ROE ökar, medan eget kapital sjunker, ger det istället anledning till oro. Därför går det inte att stirra sig blind på enbart räntabiliteten, utan flera parametrar måste tas hänsyn till när du värderar ett bolag.

Tänk på att bolag kan öka sin räntabilitet på eget kapital på två sätt:

  • Genom att öka vinsten – Bra för bolaget och aktieägarna.
  • Genom att få förminskat eget kapital – ROE ser bättre ut men är inte bra för bolag eller aktieägare.

Artikeln senast granskad: 6 maj, 2023

Om författaren

Axel Hansson

Jobbat inom marknadsföring i flera år med stort intresse för privatekonomi, sparande och passiva inkomster från både investeringar och egna projekt.

Investerat på börsen i över 8 år med fokus på techbolag.