Bostad

Mäklararvode & mäklarprovision – Vad kostar en mäklare 2024

Skriven av Axel Hansson
Den här artikeln kan innehålla uppmärkta sponsrade länkar. Läs mer här om vår annonspolicy.

Mäklararvode syftar till den provision en mäklare får vid försäljning av en bostad eller när de hjälper till med andra tjänster som hör till bostadsförsäljning av olika slag. Summan för mäklararvodet kan skilja sig åt, både mellan mäklare, mellan mäklarfirmor, från år till år och beroende på vilken typ av upplägg man använder sig av för provisionen.

Introduktion

Mäklararvodet kan både vara procentuellt och år 2024 är det vanligt att det ligger mellan 2–8 procent av försäljningspriset. I vissa fall kan mäklare även ha ett fast pris eller använda sig av stegrande provision. Vad som blir billigast går sällan att säga, då det kan skilja sig åt beroende på vad det är för fastighet som säljs.

När det kommer till att anlita mäklare behöver det inte enbart vara provisionen som är betydelsefull, utan även andra saker kan vara betydelsefulla, såsom vilken erfarenhet de har av att genomföra en specifik typ av bostadsaffär eller vilka tjänster de erhåller i övrigt. Att anlita en mäklare är inget måste, däremot kan vissa vilja göra det för att underlätta affären och kunna låta andra sköta vissa arbetsuppgifter inför, under och efter försäljningen.

I den här texten kommer vi gå igenom vilket det normativa mäklararvodet är för år 2024, hur det räknas ut, vilka olika upplägg det finns för provision – fast procentsats, stegrande provision och fast arvode – men också några saker som kan vara bra att tänka på när man ska anlita en mäklare, samt hur det fungerar med avdragsgilla mäklararvoden i deklarationen!

Mäklararvode 2024

Det normativa mäklararvodet 2024 påverkas av flera faktorer: vilken typ av bostad det är som säljs, i vilken kommun denna ligger, vilken mäklare det är som anlitas, vilken firma mäklaren tjänstgör vid samt vad fastigheten säljs för. Av den anledningen är det svårt att fastslå en konkret summa som alltid gäller för provision eller mäklararvode, däremot går det att se ett generellt snitt för vilken ungefärlig andel av försäljningspriset som mäklararvodet brukar ligga på.

Nedan ges några generella riktlinjer. Dessa bör ej ses som varken statiska eller definitiva, utan just som exempel och generaliseringar.

Fastighetens försäljningsprisMäklararvode 2024
500 000 – 1 000 000 SEK3-8 procent
1 000 000 – 2 000 000 SEK2-6 procent
2 000 000 – 3 000 000 SEK2-5 procent
3 000 000 SEK och uppåt2 procent

Upplägg för provision

När det kommer till provision och mäklararvode finns det några olika upplägg för detta. De tre vanligaste uppläggen som förekommer är vanlig procentsats, stegrande provision och fast arvode. Nedan kommer en beskrivning på hur dessa tre upplägg fungerar.

Vanlig procentsats

En vanlig procentsats för mäklarprovision är runt 4 procent. Om det här upplägget används vid en affär innebär det att mäklaren kommer få 4 procent av slutpriset som bostaden säljs för. Det här är alltså en fast procentsats, vilket innebär att den inte är beroende av slutpriset för bostaden.

En fördel med detta är att andelen som mäklaren får i arvode procentuellt är detsamma oavsett priset som bostaden säljs för. En nackdel med detta skulle kunna vara att summan som mäklaren får i arvode i vissa fall kan bli högre, räknat i den totala summan, i synnerhet om det är en väldigt dyr bostad som säljs.

Stegrande provision

Vid en stegrande provision kommer mäklararvodet bestå i två delar: dels en grundprovision och dels en procentsats på slutpriset som bostaden säljs för. Hur den stegrande provisionen ser ut mer exakt kan variera. I vissa fall kan procentsatsen variera beroende på fastighetens slutpris, där procentsatsen för provisionen kan vara lägre om bostaden säljs under ett visst pris, och högre om försäljningspriset överstiger en viss summa. I andra fall kan procentsatsen vara fast och läggas till i provisionen oavsett vad fastigheten säljs för. I en del fall är procentsatsen fast, men tillämpas enbart i fall där försäljningspriset överstiger en viss summa.

Fast arvode

Om en mäklare tar ut ett fast arvode är summan densamma oavsett vilket pris bostaden säljes för. En sak som kan ses som en fördel med detta är att man i förväg vet vilken summa mäklaren kommer få i arvode.

En sak som kan ses som en nackdel med detta är att den fasta summan procentuellt kan utgöra en större andel av försäljningspriset i vissa fall, exempelvis om bostaden säljs till ett lägre pris.

Vilket upplägg passar bäst?

Vilket av ovanstående upplägg som passar bäst beror framför allt på vilken typ av fastighet det är som ska säljas, och vilka önskemål man har när det kommer till försäljningen samt hur mycket pengar man är beredd att betala i mäklararvode. Om man exempelvis ska sälja en väldigt dyr fastighet kan det bli mer ekonomiskt lönsamt att förhandla fram ett fast arvode som är förhållandevis lågt. Att lyckas förhandla fram ett mäklararvode som är procentuellt lägre än vad summan hade blivit om man använt sig av en standardiserad procentsats kan dock i vissa fall vara lite knepigt, i dessa fall kan det vara lättare att välja ett mellanting i form av stegrande provision.

Vid försäljning av billigare bostäder och fastigheter kan det i vissa fall bli dyrare om man använder sig av fast arvode eller stegrande provision, då provisionen i en del av dessa fall kan utgöra en större procentuell del av helheten. I dessa fall kan det därmed bli mer lönsamt att använda sig av en fast procentsats.

Oavsett vilken typ av bostad man ska sälja, och oavsett vad denna bostad är värd, är det dock alltid en fördel att jämföra olika upplägg för att se vilket av dem som passar bäst i varje enskilt fall. Det går inte att säga att något sätt alltid är garanterat bättre än något annat, utan det kan variera från fall till fall och från situation till situation.

Typ av person

Vad man ska tänka på när man väljer mäklare

En mäklare anlitas ofta för att på något, eller några, sätt hjälpa till med, och underlätta, bostadsaffärer. Detta kan ske på flera olika sätt. I vissa fall anlitar man en mäklare som får sköta större delen av försäljningen och allt runtomkring den, medan i andra fall kan man vilja sköta vissa delar av försäljningen själv – men däremot ha hjälp med allt pappersarbete som kommer med den.

Oavsett i vilken omfattning man vill anlita en mäklare, och oavsett vilka tjänster man vill använda sig av, kan det vara bra att i förväg ha en uppfattning om både vad man själv vill göra själv, men också vad en mäklare kan bidra med. Genom att ha en föreställning om det redan i förväg blir det också lättare att veta vad man letar efter hos en mäklare. Nedan kommer några punkter på saker som kan vara bra att tänka på när man väljer mäklare.

Jämför olika mäklares priser

Priset för olika mäklare kan skilja sig åt, vilket beror på att de själva och/eller mäklarfirman sätter priserna. Det här kan betyda att olika mäklare som jobbar på samma firma kan ha olika prissättning, då den kan sättas individuellt av varje mäklare. I vissa fall bestämmer de även kostnaden från fall till fall, vilket kan betyda att olika kunder får olika erbjudanden. Av den anledningen kan det vara bra att som kund sätta sig in i hur prissättningar kan fungera i förväg, för att på så sätt kunna vara beredd på att förhandla. Generellt kan man säga att det kan förekomma att personer som är pålästa och insatta i hur prissättningen går till kan ha en förmåga att betala ett lägre pris, jämfört med personer som saknar dessa kunskaper och kanske inte har erfarenheter sedan tidigare kring hur det brukar gå till. Anledningen till detta kan motiveras med att det helt enkelt är en möjlighet som finns, i synnerhet i de fall där mäklarna inte har ett fast standardpris de alltid använder sig av.

Då priserna för olika mäklare kan variera och skilja sig åt både mellan olika mäklare och för samma mäklare gör man ofta bra i att redan i förväg jämföra olika alternativ med varandra. På så sätt kan man med större sannolikhet lyckas betala ett lägre pris än man kanske annars hade fått göra; dels då man har förkunskaper och dels då man därigenom också får en bredare uppfattning och djupare förståelse för vilka prissättningar som är både rimliga och vanliga.

Ekonomifokus går igenom mer i detalj på sin hemsida vad som anses vanliga mäklararvoden bland mäklare.

Jämför olika mäklares tjänster

Vilka tjänster mäklare erhåller kan skilja sig åt mellan olika mäklare. Det som är viktigt här är dock inte enbart vilka tjänster som erhålls av varje enskild mäklare, utan snarare huruvida de tjänster du vill använda dig av finns tillgängliga hos den mäklaren du vill anlita. Några exempel på tjänster som mäklare kan erbjuda kan vara bland annat hjälp med deklarering av bostad, fotografering av bostaden inför försäljning, värdering av bostaden, bidra med försäkringar av olika slag, men också inredning och homestyling av olika slag har blivit allt vanligare tjänster att använda sig av. Det här betyder att en mäklare kan vara behjälplig både inför, under och efter en försäljning.Huruvida man vill anlita en mäklare eller inte, samt för vilka saker, är upp till en själv som fastighetsägare. Det finns flera anledningar till att både vilja och att inte vilja anlita en mäklare i en viss omfattning. Anledningar till att göra det är att man kan spara tid och energi på det, genom att låta någon annan göra jobbet istället för att göra det själv. Om det är en bra mäklare man anlitar kommer man förhoppningsvis även kunna känna sig trygg med att arbetet kommer bli utfört på ett professionellt sätt, och med ett önskvärt resultat. En anledning till att vilja göra jobbet själv eller anlita någon annan person som inte är mäklare, till exempel fotograf för att fotografera bostaden, kan vara att man vill sprida ansvaret för försäljningen över fler parter.

Om man har kännedom om någon del av försäljningen själv kan även det vara en anledning till att inte vilja anlita en mäklare i något specifikt avseende, då man kan genomföra det själv. I vissa fall kan man bara vilja anlita en mäklare av rent formella skäl, till exempel för att få hjälp med pappersarbete, eller för att en försäljning kan framstå som mer seriös om det är en mäklare som genomför affären – både för säljaren och köparen.

Det finns aldrig några rätt eller fel när det kommer till hur man vill genomföra en försäljning. Hur försäljningar genomförs skiljer sig både från person, fall, objekt och situation.

Andra saker som kan vara viktiga

När det gäller att välja mäklare behöver det inte bara vara priserna och tjänsterna de erhåller som är viktiga, utan även andra faktorer kan spela in. Det kan till exempel handla om vilken erfarenhet mäklarna har av att genomföra specifika fastighetsaffärer, vilken kunskap de har om både området och bostadstypen, och inte minst: den mellanmänskliga faktorn.I slutet av dagen handlar det, trots allt, om att möjliggöra en affär som alla inblandade parter är nöjda med. Av den anledningen kan det också fungera begränsande om man enbart fokuserar på kliniska förhållanden, som arvodet, då det inte behöver säga särskilt mycket om hur affären kommer te sig.

Affärer är ofta komplexa, vilket också innebär att man behöver ta hänsyn till flera olika delar. Det gäller både för köparen, säljaren och mäklaren. Att påstå att någon part enbart är intresserad av en enda beståndsdel, såsom priset, vore att förenkla situation i många fall. Pengar kan vara en fundamental del, men det behöver inte vara den enda delen som är relevant. Att hitta en mäklare man tror kan genomföra affären så bra som möjligt enligt de önskemål man har, kan därmed också vara en väldigt betydelsefull del när det kommer till att välja mäklare. Häri ryms såväl ekonomiska, pragmatiska, kommunikativa, formella och sociala dimensioner.

Avdragsgillt i deklarationen

När man anlitar en mäklare är mäklararvodet man betalar avdragsgillt i deklarationen. Det här innebär att den potentiella vinsten eller förlusten man gör vid en affär kan påverkas av avdraget som görs i deklarationen. Rent konkret handlar det om att skatten som betalas påverkas av detta, genom att procentsatsen som betalas skiljer sig åt beroende på om du gör vinst eller förlust vid försäljningen av en bostad.

I vissa fall kommer mäklaren som har anlitats kunna hjälpa till med att fixa deklarationen, då detta kan vara en tjänst som ingår i mäklararvodet. Det går däremot även att deklarera helt på egen hand om man vill det, vilket exempelvis görs via Skatteverkets hemsida.

Artikeln senast granskad: 24 november, 2022

Om författaren

Axel Hansson

Jobbat inom marknadsföring i flera år med stort intresse för privatekonomi, sparande och passiva inkomster från både investeringar och egna projekt.

Investerat på börsen i över 8 år med fokus på techbolag.

Kommentarer