Sparande

Preferensaktier – Bästa preferensaktierna med hög utdelning 2024

Skriven av Axel Hansson
Den här artikeln kan innehålla uppmärkta sponsrade länkar. Läs mer här om vår annonspolicy.

Preferensaktier (även kallat pref aktier) är en särskild aktiesort som vissa bolag använder sig av och som är möjlig att handla på börsen. I folkmun kallas dessa aktier ibland även för preffar och de ses ofta som en aktieform med lite mer stabil kursutveckling än vanliga stamaktier och de har ofta en hög utdelning. Men hur fungerar preferensaktier egentligen? Hur skiljer de sig från vanliga stamaktier? Är preferensaktier en bra investering?

Dessa frågor och fler därtill besvarar vi i den här artikeln om preferensaktier.

Siffrorna som används i tabellen ovan är tagna från Avanzas hemsida och hämtades 2022-10-10.

Värt att notera med pref aktierna

 • Många av bolagen i listan har en direktavkastning på någonstans mellan 4-7 procent, vilket i ett lågränteklimat får anses vara en relativt hög avkastning.
 • Några av de sämst presterande bolagen på listan påminner dock om risken med investeringsformen, då utdelningen uteblivit och aktiekurserna inte haft en positiv utveckling.
 • En majoritet av bolagen på listan är i fastighetsbranschen, men även e-handelsbolag, investeringsbolag och bolag inom teknikbranschen förekommer.
 • Värt att notera är också att Oscar Properties Pref nyligen har sjunkit drastiskt i kurs, vilket får direktavkastningen att se onaturligt hög ut, vilket sannolikt kommer att förändras då bolagets utdelningar framöver kan komma att sjunka eller utebli helt.

Vad är en preferensaktie?

En preferensaktie kan förstås som en blandning av en vanlig aktie och en obligation. En av de mest väsentliga anledningarna till folk väljer att äga preferensaktier, är för att de ger aktieägaren förtur till aktieutdelningen, före ägarna av den vanliga stamaktien. Detta medför att preferensaktier ofta har en stadig utdelningsnivå och att direktavkastningen vanligtvis är relativt hög.

Vad är skillnaden mellan preferensaktier och vanliga aktier?

Den stora skillnaden för aktieägare, är utdelningen som preferensaktierna erbjuder, vilken ska meddelas på förhand och därefter prioriteras före utdelningen till bolagets stamaktier. När utdelningssumman väl är bestämd brukar den vara gällande, oavsett hur bolagets vinst och förutsättningar förändras under årets gång. Detta medför att aktiekursen hos preferensaktier tenderar att ligga mer stadigt och inte reagera lika mycket på nyheter om bolaget. Detta är också en anledning till att preferensaktier ibland liknas vid räntebärande papper som obligationer.

Den som köper en preferensaktie med en direktavkastning på 5% räknar ofta med att få just den avkastningen på sitt innehav – varken mer eller mindre. I praktiken behöver detta dock inte alltid inträffa, då även preferensaktier kan värderas högre eller lägre på aktiemarknaden. Priset på preferensaktierna beror i slutändan, precis som andra aktier, på tillgång och efterfrågan på marknaden.

En viktig skillnad mellan preffar och stamaktier är dock att preferensaktier brukar ha en så kallad inlösenkurs. Det innebär att bolaget har satt ett pris till vilket de, om de bestämmer sig för det, kan lösa in sina preferensaktier. I praktiken fungerar detta som en begränsning på uppsidan för aktien, eftersom de flesta investerare vill undvika att handla aktien för mer än vad bolaget eventuellt kan bestämma sig för att lösa in den för. Skulle aktiepriset överstiga inlösensumman, och bolaget välja att lösa in sin aktie, förlorar investerarna mellanskillnaden.

Ytterligare en skillnad mellan preferensaktier och stamaktier är att ägarna till preferensaktier har en förtur inte bara vid utdelning, utan även till återbetalningar vid händelse av konkurs för bolaget. I den mån det är möjligt att återbetala aktieägarna har alltså preferensaktieägarna fördel i att vara prioriterade om återbetalning kan genomföras.

Stamaktier ger en starkare rösträtt än preferensaktier. På en bolagsstämma har en preferensaktie enbart en tiondel av den rösträtt som tilldelas en stamaktie.

Preferensaktier och utdelning

Som tidigare nämnt anses preferensaktier ofta vara en bra investeringsform för den som vill ha en stabilare och mer beräknelig avkastning, tack vare att utdelningarna tenderar att hållas relativt konstanta. Dessutom brukar preferensaktier i regel ha utdelningar oftare än stamaktierna. Det är vanligt att preferensaktier har utdelning varje kvartal, vilket annars är ovanligt för svenska aktier.

Samtidigt krävs det att ett bolag gör vinst och att verksamheten går bra för att de ska ha råd att dela ut pengar. Det finns exempel på preferensaktier som inte har kunnat dela ut pengar vissa år, då verksamheten inte utvecklats optimalt.

En negativ aspekt med många preferensaktier, som är värd att ha i åtanke när du överväger en investering, är att deras utdelningar ofta tenderar att ligga still på samma nivå. Detta gäller även i fall där bolaget utvecklas och höjer vinsten, vilket skiljer sig från många andra typiska utdelningsaktier som ofta har ambitionen att kontinuerligt höja sina utdelningar, i synnerhet under perioder av ökande vinster.

Detta är lite av ett givande och tagande för den som investerar i preferensaktier; å ena sidan vet du på förhand vilken avkastning du kan förvänta dig, men du kan å andra sidan inte förvänta dig särskilt många positiva överraskningar.

Många preferensaktier lyckas dock ha, och bibehålla, en relativt hög utdelning i förhållande till aktiens värde. Vilket brukar benämnas att direktavkastningen är hög.

Är preferensaktier en bra investering?

Huruvida preferensaktier är en bra investering beror på vad du jämför med och hur du mäter. De preferensaktier som presterat bäst över tid, har inte kunnat ge lika bra avkastning som de bästa vanliga stamaktierna. Om du istället jämför preferensaktier med räntebärande papper har de många gånger levererat väldigt bra avkastning under tider då räntan varit låg.

Många preferensaktier i stabila bolag har gett en stadig avkastning både i form av utdelning genom åren, samt en stigande aktiekurs. Vissa investerare väljer att ha preferensaktier som en del av portföljen, då det generellt fungerar för att hålla volatiliteten lägre och ge en stadigare portföljutveckling.

I slutändan behöver varje investerare ta ett eget beslut för att kunna avgöra om preferensaktier är en investeringsform som passar den personliga profilen. Klart är att många utdelningsinvesterare ofta gillar att ha en och annan preferensaktie i portföljen och investeringsformen är hyfsat populär här i Sverige.

Finns det några särskilda risker med preferensaktier?

Preferensaktier innebär precis som alla andra aktier en risk. Om ett bolag har en dålig utveckling och inte når sina ekonomiska mål kan marknaden omvärdera aktien vilket resulterar att den sjunker i värde. Det finns även vissa andra risker med preferensaktier som kan vara värda att känna till för den som vill investera i denna värdepapperstyp.

Räntans påverkan på preferensaktier

När räntan är låg, vilket den varit under en lång tid, ses ofta preferensaktier som ett bra alternativ till räntebärande papper i till exempel räntefonder. Eftersom utdelningen från preferensaktierna tenderar att hålla sig stabila, ses denna aktietyp ofta som ett värdepapper med många likheter med företagsobligationer.

Däremot om räntan går upp, förlorar preferensaktier en del av sin attraktivitet hos investerare. Många väljer då att till exempel att allokera om sina investeringar till räntebärande instrument, exempelvis räntefonder. Då sjunker värdet på preferensaktierna. Därför är det värt att fundera över vart räntan är på väg och utvärdera risken med preferensaktier utifrån detta, innan eventuell investering.

Inlösenkurser av preferensaktier

En sak som utmärker just preferensaktier är att ett bolag kan välja att lösa in aktierna. Då har de rätt att köpa tillbaka sina preferensaktier till ett förhandsbestämt pris. Villkoren som gäller kan skilja sig lite grann mellan olika bolag, men vanligt är att det finns en inlösenkurs som är offentlig. På de olika bolagens hemsidor, i prospekten och bolagsordningarna, ska det finnas information om vilka villkor som gäller för de olika bolagen.

För den som investerar i preferensaktier är det viktigt att ha koll framförallt på inlösenkursen. Om priset på aktien ligger högre än priset för en eventuell inlösen kan ägande av preferensaktier vara extra riskfyllt, eftersom aktieägaren då förlorar mellanskillnaden om bolaget skulle begära inlösen.

Flera stora bolag har under de senaste åren valt att lösa in sina preferensaktier, till exempel:

 • Balder
 • Ratos
 • SAS

Många gånger finns ett antal nivåer för olika inlösenkurser. Vanligt är till exempel att bolag har olika pris för inlösen beroende på vilket år en eventuell inlösen skulle ske. Ju längre fram i tiden, desto lägre inlösenkurs är vanligt, vilket ger en indikation på att företaget kanske planerar att lösa in aktien när den nått den lägre nivån. Det förekommer även andra varianter, till exempel tvärtom där bolaget har en högre inlösenkurs längre fram i tiden. Det kan då vara ett incitament för bolaget att försöka lösa in aktierna inom en kortare tidsperiod.

Utebliven utdelning

Om ett bolag inte lyckas upprätthålla sin utdelning, eller blir tvungen att sänka utdelningen, kommer aktiekursen sannolikt att sjunka drastiskt. Detta kan ske till exempel om bolagets marginaler försämrats kraftigt, vinsten försämras och de tvingas dra ner på utdelningarna.

Ett exempel på en preferensaktie som haft dålig utveckling är Eniro som, sedan de slutade dela ut pengar efter 2017, har haft en kraftigt sjunkande aktiekurs. Eftersom förturen till utdelning är en stor del av anledningen till att investerare söker sig till preferensaktier, är givetvis intresset för aktierna lägre om utdelningarna uteblir. Då blir en investering i en preferensaktie istället endast en spekulation om att bättre tider kommer framöver, vilket givetvis är mer osäkert och innebär en ännu större risk.

Eniros utveckling sedan 2017:

Eniro pref tapp

Grafen är tagen från Avanzas hemsida och hämtades 2020-07-14

Hur handlar jag preferensaktier?

Preferensaktier handlas precis som vanliga aktier på börsen. De kan handlas och innehas i till exempel en aktiedepå, ett investeringssparkonto eller en kapitalförsäkring. När börsen är öppen kan du hela tiden se och följa priserna för köp och sälj på de olika preferensaktierna, och om du är intresserad, lägga ett bud på önskad nivå.

Vanliga kostnader för handel, som courtage, tillkommer precis som vid handel med andra aktier. Många preffar har väldigt låg omsättning och endast ett par avslut registreras under en handelsdag. De större och mer populära preferensaktierna, som till exempel fastighetsbolaget Akelius, har ofta högre omsättning och handlas mer frekvent.

Om du vill investera i en preferensaktie kan det därför vara en god idé att se över hur mycket den handlas under en vanlig dag på börsen. Om en aktie är alltför illikvid finns risken att det kan vara svårt att få den såld när just du vill sälja.

Bra preferensaktier

Det finns flera olika sätt att bedöma huruvida en preferensaktie är bra och värd att investera i. I grund och botten är det rekommenderat att göra en fundamental analys av bolaget för att avgöra vad du tycker om affärsmodellen, hur lönsamhet, omsättning och tillväxt ser ut, vilka skulder och tillgångar bolaget har, och så vidare. Utöver denna analys finns det några faktorer som kan vara värda att titta extra noga på för just preferensaktier, till exempel:

 • Direktavkastning
 • Utdelningshistorik
 • Inlösenkurs
 • Aktiekursutveckling

Exempel på några preferensaktier som skulle kunna bedömas ligga bra till när det gäller dessa punkter är:

AktieAktiekursDirektavkastningUtdelningshistorikInlösenkursAktiekursutveckling
Corem Property Group Pref329,00 kr6,10%Minst 5 år bibehållen utdelning500 kr0,31%
Volati Pref668,00 kr
5,95%
Minst 5 år bibehållen utdelning675 kr6,03%

Om du tänker investera i preferensaktier är det dock viktigt att du gör en egen analys och bedömning av bolagen innan eventuell handel. Det finns flera sätt att tänka och det finns olika risknivåer även bland preferensaktier.

Varför väljer bolag att ha preferensaktier?

Preferensaktier används av bolag som ett sätt att få in kapital i verksamheten. För vissa bolag kan det användas om det är svårt att få in kapital på andra sätt, till exempel om balansräkningen är instabil. Det kan också vara ett sätt att vara mindre beroende av bankerna, eller olika låneinstitutioner.

Andra bolag väljer att emittera preferensaktier för att kunna få in extra mycket kapital, då kapitalet från dessa aktier räknas som eget kapital, vilket i sin tur kan belånas för att få in ytterligare pengar i bolaget. Detta är vanligt för fastighetsbolag eftersom de många gånger är i behov av tillgängligt kapital för att till exempel kunna köpa upp nya fastigheter. Faktum är att fastighetsbolag är den allra vanligaste bolagstypen bland preferensaktierna på den svenska aktiemarknaden.

Sammanfattning

Här följer en kort sammanfattning om några av de för- och nackdelarna som kan finnas med att investera i preferensaktier.

Fördelar med preferensaktier:

 • Hög direktavkastning
 • Förtur till utdelningar, vilket gör dem stabila
 • Ofta stabil aktiekurs
 • Enkla att handla med

Nackdelar med preferensaktier:

 • Ofta begränsad uppsida, både i aktiekurs och vad gäller utdelningshöjningar
 • Risker baserade på till exempel ränta
 • Kan lösas in av bolagen, vilket innebär sämre kontroll över sitt innehav
 • Röstsvaga aktier

Preferensaktier är för många ett bra sätt att skaffa ett hyfsat stabilt kassaflöde till portföljen tack vare den stabila utdelningen. Många utdelningsinvesterare har preferensaktier som en mindre del av portföljen för att diversifiera och sänka volatiliteten i portföljen. Andra investerare ogillar preferensaktier eftersom de ofta har en begränsad uppsida, men ändå innebär flera riskmoment att inneha.

Artikeln senast granskad: 12 maj, 2024

Om författaren

Axel Hansson

Jobbat inom marknadsföring i flera år med stort intresse för privatekonomi, sparande och passiva inkomster från både investeringar och egna projekt.

Investerat på börsen i över 8 år med fokus på techbolag.

Kommentarer